Печати

Наша одговорност

1.gardemoda.mk направи напори за описите на производите (вклучувајќи ги и сите фотографии) да бидат што е можно попрецизни, но во секој случај треба да ги проверите димензиите на производите на интернет страната или да не контактирате за прецизни големини.

2.Ве молиме да го проверите испорачаниот производ во моментот на неговиот прием, во спротивно, нема да покриеме никакви загуби или оштетувања кои ќе бидат презентирани по моментот на прием на истиот.

3.gardemoda.mk секогаш ќе ги пружа своите услуги со грижа и внимание, но не дава никакви гаранции и/или осигурувања за услугите на трети лица.

4.Поради природата на интернетот, gardemoda.mk ја овозможува и одржува gardemoda.mk интернет страната на “онолку колку што е возможно” основа и не ветува дека користењето на интернет страната ќе биде непречено или целосно без грешки. Во никој случај нема да сносиме никакви материјални или други последици доколку не сме во можност да ги овозможиме нашите интернет услуги од било која причина надвор од наша контрола.

5.Нашата интернет страна содржи врски (линкови) до други интернет страни кои не се под контрола и кои не се одржувани од gardemoda.mk. Овие линкови се ставени само за да ви бидат од корист, но ние не сме одговорни за содржината на тие интернет страни.

6.Освен како што е опишано во овие услови за користење, не можеме да дадеме никакви други гаранции, услови или рокови, изрични или премолчани, правни или поинакви и истите ги ограничуваме на максималната должина предвидена со закон.

7.Ќе бидете одговорни за било какво прекршување на овие услови за користење од ваша страна. Доколку ја користите интернет страната gardemoda.mk спротивно на овие услови за користење, ќе одговарате за причинета штета и ќе му надоместите на gardemoda.mk за било каква загуба или повреда сторена со тоа.

8.gardemoda.mk нема да сноси одговорност во било каков обем заради неисполнување на било која обврска која произлегува од овој договор доколку таквото неисполнување е резултат на настапување на непредвиден настан надвор од реалните можности за негова контрола, вклучувајќи (без ограничувања) прекин на интернет, прекин на комуникациски врски, пожар, поплава и/или воени дејствија.

9.Ве молиме внимателно прочитајте ги упатствата, прирачниците и други кориснички документи кои доаѓаат заедно со вашиот производ. gardemoda.mk не е вклучен во производството на производите и нема да дава совети за нивно користење или ракување или пак за насоките на производителите. Ве советуваме сите производи да ги користите внимателно и во согласност со насоките на производителите. Овие услови не влијаат на вашите законски права како потрошувач.

10.gardemoda.mk (до максималната граница дозволена со закон) исклучува одговорност за било какви директни или индиректни загуби или оштетувања, настанати на било каков начин, вклучувајќи ги и оние кои би произлегле од проблем за кој сте го известиле gardemoda.mk, и за истите gardemoda.mk не сноси одговорност да исплати парични средства или компензација, вклучувајќи и одговорност која се однесува на:

  • Било какви неточни или непрецизни информации на gardemoda.mk интернет страницата
  • Било какви прекини или одложувања на ажурирање на gardemoda.mk интернет страницата
  • Кршење на авторски права на трети лица сторено од било кој преку користење на gardemoda.mk интернет страната или преку купување на било производ преку gardemoda.mk интернет страната
  • Било каква загуба или причинување штета како резултат на ваше користење на gardemoda.mk интернет страната, како резултат на ваше незнаење при користење на страната или како резултат на недозволен пристап или промени на вашите податоци во услови кои се надвор од наша контрола

Бројач на посети

703711
Денес
Вчера
Оваа недела
Минатата недела
Овој месец
Минатиот месец
Вкупно сите денови
26
108
463
702569
631
3736
703711
Ваша IP: 18.208.187.128
Време на серверот: 07-10-2022 05:30:14